Green trees against the blue sky in Kapangan, Benguet. Image by Susie-Bangles-Baldo.

“Radsak”

Green trees against the blue sky in Kapangan, Benguet. Image by Susie-Bangles-Baldo.
Photo Credits: Susie Bangles-Baldo

Mapat-a ay batawa
Umyas radsak ya talna
Bulbulong ay maata
Mangaan si kamata.

Mu anggay kaman nagbay di nemnem
Asi pay maitaptapi nan nakuspot ay esem
Enggay inagew inkan masmasemsem
Mun laton pay dedan, mayat si masdem.

Kakaiw ya kinalasi ay mula
Mangaan si dam-et di rikna
Nan langit ay mapat-a
Say mamunas sinan luwa.

“Oda para sa Kaligayahan”

Tigmak ng liwanag na kalangitan
Dulot ay kapayapaa’t kaligayahan
Mga berdeng dahon at halaman
Sa mga mata’y nakakatanggal ng kapagalan.

Kaisipa’y nilulukob man ng kapaguran
Mga labing ni ngiti’y di kababakasan
Inis at asar ika’y pinaghaharian
Pasasaan ba’t lahat ay mayroon ding hangganan.

Mga punong-kahoy at samut-saring pananim
Bigat ng kalooba’y kayang patirin
Maliwanag na kalangitan
Luha’t pighati kanyang pupunasan.


Susie Bangles-Baldo is a proud Igorota who belongs to the ethnolinguistic group Kankana-ey and a mother of three, two curious lads and a vigorous lassie. She spent her childhood savoring the blessings of simplicity in the ili; sidking-aparador, Chinese garter, bebe-ey (bahay-bahayan), climbing the caimito and swimming in the river were among the sundry fondest reminiscences that contributed to her yearning of going back to basics and reviving Indigenous poetry.

Susie is interested in the advancement of indigenous mental health and wellbeing that is grounded from the grassroots. She appreciates all sorts of writings (genially calling it as #KaisipangMalaya); believing that these are expressions of a person’s innermost thoughts and feelings, longings, hopes and dreams. Poetry is viewed as a vehicle that succor in reconnecting the dots from the past to make the present-day an opportunity for unlearning, relearning and development.

+3
Share this page

Leave a Reply