“Boto Mo, Kinabukasan Ko!”

Image of a leg in chains

Kilos, kabataan!
Laging pakatandaan,
Kinabukasan ng lahat
Ang ating pinaglalaban!

Kilos, kabataan!
Huwag magbulag-bulagan;
Gapiin ang korupsyong
Walang pakundangan!

Your vote is my future.
________________________________
Act, children!
Always bear in mind,
The future is what
We are fighting for!

Act, children!
Never be so blind;
Destroy the corruption,
Shamelessly done nowadays.

+4