Boto Mo, Kinabukasan Ko!


Kilos, kabataan!
Laging pakatandaan,
Kinabukasan ng lahat
Ang ating pinaglalaban!

Kilos, kabataan!
Huwag magbulag-bulagan;
Gapiin ang korupsyong
Walang pakundangan!

Your vote is my future.
________________________________
Act, children!
Always bear in mind,
The future is what
We are fighting for!


Act, children!
Never be so blind;
Destroy the corruption,
Shamelessly done nowadays.

1+

UnityAng tunay na pinuno ay nakikiisa
Sa kanyang pinamumunuan–
Dama nya ang kanilang kaligayan;
Batid nya ang kanilang kalungkutan.

A true leader identifies
With his people–
He feels their joy;
He senses their pain.

0

“Ningas” (Flame)Show Text

Ihagis sa madilim na kawalan
Ang nagliliyab na ngitngit;
Hayaan itong maging ilaw
Sa tatahaking kinabukasan.

English Translation:

Fling unto the scorched nothing
That blazing fury of auld;
Permit it to brighten up the path
Towards the coming morrow.

0